Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Οι Αυτοδιοικητικές Κινήσεις και Οικολογικές Οργανώσεις Πελοποννήσου ζητούν από τον Γ.Γ Περιφέρειας

Στις 28 Απριλίου  2010  οι Κινήσεις Πελοποννήσου συναντήθηκαν , διαβουλεύτηκαν και αποφάσισαν. Ζητούν να συναντήσουν εκ νέου τον Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να συμβάλλουν στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων συνδράμοντας με την εμπειρία και μακρόχρονη ενασχόληση  τους με το μείζον αυτό ζήτημα.Παραθέτουμε την περίληψη  της απόφασης των Κινήσεων.
                                    
 Περίληψη της Απόφασης των Αυτό-διοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων, που συμμετείχαν στις διεργασίες και στη Συνάντηση της Τρίπολης, στις 28 Απριλίου 2010, σχετικά με την

Τροποποίηση / Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ( Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) Περιφέρειας Πελοποννήσου

1. Πλαίσιο βασικών αρχών και κατευθύνσεων

Ο νέος ΠΕΣΔΑ οφείλει να έχει :

* Ως Όραμα : Την Κοινωνία μηδενικών αποβλήτων

* Ως βασικές Αρχές και Κατευθύνσεις : Την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων, ήτοι – με σειρά προτεραιότητας – την : Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Μείωση σκουπιδιών, Διαλογή στην Πηγή όλων των κατηγοριών στερεών αποβλήτων, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση – Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων, Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή των δημοτών.

Σε κάθε μία διαχειριστική ενότητα της Περιφέρειας ( αντίστοιχη γεωγραφικά με το σημερινό νομό ) υφίσταται ένας ΦΟΔΣΑ, αυτός που έχει ήδη συσταθεί ανά νομό. Οι ΦΟΔΣΑ είναι οι κατάλληλοι, αποκεντρωμένοι, φορείς διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων, ο καθένας μέσα στα όρια της διαχειριστικής του ενότητας. Απορρίπτουμε τη δημιουργία συγκεντρωτικών διοκητικών / διαχειριστικών δομών ( βλ. σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με μετόχους τους ΟΤΑ ή τους ΦΟΔΣΑ ), για λόγους αποτελεσματικότητας προς όφελος των δημοτών και της προστασίας του περιβάλλοντος, ήτοι : παραγωγή έργου με τη μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες, με διαφάνεια, κοινωνικό έλεγχο και οικολογική συμβατότητα.

2. Απαιτούμενα έργα και Δράσεις – Βασικές επιλογές  Συστατικά δομικά στοιχεία του νέου ΠΕΣΔΑ πρέπει να είναι τα παρακάτω έργα και δράσεις :

2.1. Ανακύκλωση υλικών συσκευασιών ( χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο ) Αξιοποίηση των υπαρχόντων και δημιουργία – αν απαιτείται – και άλλων ΚΔΑΥ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

2.2. Λιπασματοποίηση / Κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των στερεών αστικών αποβλήτων ( Οικιακά οργανικά, φύλλα, κλαδέματα κηπευτικής και βλάστησης οδικού δικτύου, υπολείμματα αγροτικής παραγωγής ), στους κήπους και στα χωράφια, σε οικιακούς κάδους, σε μονάδες κομποστοποίησης.

2.3.Υπολείμματα στερεών αστικών αποβλήτων: Δημιουργείται ένας ΧΥΤΥ σε κάθε μία διαχειριστική ενότητα.

2.4. Ηλεκτρικές / Ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, συσσωρευτές, Ι.Χ. αυτοκίνητα, Μεταχειρισμένα Ελαστικά μεταφορικών μέσων, Μεταχειρισμένα Λιπαντικά και Ορυκτέλαια Δημιουργία και λειτουργία όσων συναφών Συστημάτων και μονάδων ανακύκλωσης δεν υφίστανται ακόμη.

2.5. Δημιουργία νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και αντίστοιχων διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης - Επαναχρησιμοποίησης ( ΚΑΕ )

2.6. Ειδικά όσον αφορά τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ( ΑΕΚΚ ), προτείνουμε τη δημιουργία ορισμένου αριθμού μονάδων προσωρινής αποθήκευσης – επεξεργασίας ανά νομό ή διαχειριστική ενότητα, έτσι ώστε να έχουν όλοι οι κάτοχοι αποβλήτων ΑΕΚΚ πρόσβαση σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης και να πληρείται η αρχή της Εγγύτητας.

2.7. Λυματολάσπη, απόβλητα ελαιουργείων

Τα απόβλητα ελαιουργείων και τυροκομείων θα μπορούσαν και αυτά όπως και η λυματολάσπη, που προκύπτει από την επεξεργασία αστικών λυμάτων, καθώς επίσης και άλλα στερεά ή υγρά βιοτεχνικά / βιομηχανικά απόβλητα ( π.χ. κατσίγαρος, σφάγια ζώων, απόβλητα παρασκευής τροφίμων ) να αξιοποιηθούν μέσω αναερόβιας επεξεργασίας για παραγωγή βιοαερίου. Θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα σε επίπεδο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας, ώστε να προσδιοριστεί η βέλτιστη λύση με οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

2.8. Γεωργικά απόβλητα

Απαιτείται όπως ο ΠΕΣΔΑ λαμβάνει ειδική μέριμνα για τη διαχείριση κάθε μίας από τις βασικές κατηγορίες γεωργικών αποβλήτων.

2.9. Παύση λειτουργίας – Αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ ή, κοινώς,σκουπιδότοπων )


2.10. Επένδυση στην ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών


2.11. Δημόσια Διαβούλευση και συμμετοχή των δημοτικών κινήσεων, οικολογικών οργανώσεων και λοιπών κοινωνικών φορέων σε αυτή


3. Συναφή Αιτήματα, Διευκρινήσεις

3.1. Από την πολιτεία απαιτούμε επιτέλους όπως : α. Υπογράψει άμεσα τα λοιπά Προεδρικά Διατάγματα ή ΚΥΑ ( Βλ. σχετικά με τη Διαχείριση και Ανακύκλωση Αδρανών Απορριμμάτων οικοδομικών υλικών κ.λπ. ), και β. Ενσωματώσει έστω και την τελευταία στιγμή, στο προς ψήφιση ήδη κατατεθημένο στη Βουλή νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την αρχή <<Ο Ρυπαίνων Πληρώνει>> ή <<Πληρώνω όσο Πετάω>>.

3.2. Δεν έχουν θέση στον ΠΕΣΔΑ και γι΄αυτό απορρίπτουμε, για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας και ταυτόχρονα οικολογικής συμβατότητας και κοινωνικής συνοχής : <<μαγικές λύσεις>> καύσης ή άλλης μορφής <<βιομηχανοποίησης>> καθώς επίσης και χρήση δεματοποιητών για τη δεματοποίηση στερεών αποβλήτων, τα οποία θα αποτελέσουν ‘’ αύριο’’ πρώτη ύλη κάποιου εργοστάσιου ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Τέλος, καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια των ΟΤΑ και τους ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου να συνεδριάσουν με θέμα την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, να πάρουν αποφάσεις και να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η αναλυτική Απόφαση με την τεκμηρίωση των θέσεων  ενώ μπορεί  να αναζητηθεί  από κάθε ενδιαφερόμενο  ΕΔΩ  καιΈΔΩ

Τρίπολη, 28 Απριλίου 2010

Οι Συμμετέχοντες:

Δημοτική Κίνηση <<Ναύπλιο Η Άλλη Πρόταση>>

Δημοτική Κίνηση <<Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων>>

Δημοτική Κίνηση <<Κοινωνική Πρωτοβουλία Τεγεατών>>

<<Οικολογικός Σύλλογος Κορινθιακού Κόλπου>> ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ

Δημοτική Κίνηση <<Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη>>

• Νομαρχιακή Κίνηση <<Αρκάδων Κοινόν>>

<<Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης>>

<<Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας>>

• <<ΤΡΟΙΖΗΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ>>

Σημείωση:

Το  παραπανω κείμενο αποστέλλεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με το αίτημα νέας συνάντησηςμε τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημιχάλη.
Επίσης αποστέλλεται σε όλες τις δημοτικές αρχές των νομών για να ληφθούν επίσημες αποφάσεις και να κατατεθούν προτάσεις στην Περιφέρεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: