Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων 2001-2011 : Πέντε χρόνια χαμένα με αποκλειστικά υπεύθυνο τον Αλ. Πνευματικό.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26/12/2011

 Η πρόσφατη ανακοίνωση του Δημάρχου ότι «  η Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου  της Κορίνθου περιήλθε επιτέλους στο Δήμο μας » είναι εντελώς παραπλανητική και εντάσσεται σε επικοινωνιακή συμπαιγνία του με τον  Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Άδωνη  Γεωργιάδη αφού ο μεν κ. Υφυπουργός «έδωσε» κάτι που ΔΕΝ είχε , ο δε Δήμος Κορινθίων «πήρε» κάτι που ήταν ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ δικό του από το 2002 !

Ιδού γιατί:

Το Προεδρικό Διάταγμα υπ. Αρ. 21 (ΦΕΚ Α΄159/16-7-2001)  « Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας στο Δήμο Κορινθίων.»  ορίζει ότι:

«1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Νομού Κορινθίας που

αφορούν τους Δήμους Κορινθίων και Άσσου Λεχαίου στους Δήμους αυτούς και

συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό

Ταμείο Κορινθίων" και έδρα το Δήμο Κορινθίων, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (Α, 231) και ασκεί τις αρμοδιότητές του

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, όπως ισχύει."

  2. Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Κορινθίων.»

Σε εφαρμογή του, με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   Κορινθίων «περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων» με αριθμό 44/8-2-2002 ,ορίζεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεπώς από το 2002 το λιμάνι της Κορίνθου έπρεπε να διοικείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 λειτουργούν εδώ και χρόνια (και κατασκευάζουν μαρίνες κλπ.)  πολλά λιμάνια διοικούμενα από Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία όπως π.χ. της Μυκόνου , του Αιγίου ,του Ναυπλίου κ.ά.

Με αποκλειστική ευθύνη του ο Δήμαρχος Κορινθίων , ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, ουδέποτε το λειτούργησε και ουδέποτε άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά του παρά τις επανειλημμένες δημόσιες προτάσεις της Κίνησης Πολιτών Δήμου Κορινθίων ΕΔΩ

Για να δούμε τώρα που δεν υπάρχουν τα «κατά την φαντασία του Δημάρχου εμπόδια» θα λειτουργήσει , επιτέλους, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων ως συλλογικό όργανο υπέρ των συμφερόντων του Δήμου ;Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ

Σημειωτέον ότι με πρωτοβουλία μας προσκομίσαμε  στην δημοτική αρχή   και την παρακάτω γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αρ. 155/2007) σύμφωνα με την οποία: 
«…τα συνιστώμενα με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία και οι δήμοι ή οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε περίπτωση συστάσεως αυτοτελών υπηρεσιών (Λιμενικών Γραφείων) σε αυτούς, από και δια της δημοσιεύσεως των διαταγμάτων συστάσεως των ν. π.δ.δ. ή αυτοτελών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, και μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του ν. 2738/1999 Λιμενικά Ταμεία, ασκούν τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες, άνευ ανάγκης προηγουμένης εκδόσεως προεδρικού διατάγματος περί καταργήσεως των Λιμενικών Ταμείων από τα οποία αυτές μεταφέρονται και της κατά την παράγραφο 3 Κ.Υ.Α. περί καθορισμού της χωρικής αρμοδιότητας των νεοσυσταθέντων Ταμείων (ΟλΝΣΚ 365/2005, Ατομική (Ν. Μαυρίκας) 108/2005) και υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις εν γένει των Λιμενικών Ταμείων, συνεχίζοντας επ' ονόματί τους τις τυχόν εκκρεμείς δίκες, κατά το μέρος όμως που όλα αυτά εμπίπτουν στις μεταφερθείσες αρμοδιότητες. Η κατά τα προεκτεθέντα αυτοδικαία υπεισέλευση δεν τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγουμένης καταργήσεως των Λιμενικών Ταμείων από τα οποία οι αρμοδιότητες μεταφέρονται, δεδομένου ότι η κατάργηση είναι νοητή μόνον επί μεταφοράς του συνόλου των αρμοδιοτήτων των τελευταίων, περίπτωση που δεν συντρέχει πάντοτε, καθόσον, ως ήδη ελέχθη, δεν υφίσταται υποχρέωση μεταφοράς του συνόλου των αρμοδιοτήτων υφισταμένων Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο εξαντλήσεως των εντασσομένων στη χωρική τους αρμοδιότητα, αλλά δυνατότητα μεταφοράς και μέρους μόνον των αρμοδιοτήτων αυτών, σε αντιστοιχία προς τα διοικητικά όρια δήμου, Συνακολούθως προς ταύτα, προκειμένου περί ακινήτων που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής, της οποίας η αρμοδιότητα μεταφέρεται σε δήμους ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για την άσκησή της από συσταθέντα προς τούτο Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ή Λιμενικά Γραφεία, η κυριότητά τους, παρεπομένως δε και η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, περιέρχεται εκ του νόμου στα Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ή στους δήμους ή τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, από και δια της δημοσιεύσεως των διαταγμάτων συστάσεως των ν.π.δ.δ. …».

Δεν υπάρχουν σχόλια: