Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Με 43 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα


   
                                                                                                                                                                                                                                                  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 §1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 16η Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Διαμαρτυρία κατοίκων Εξαμιλίων για τη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Αγ. Θεόδωροι –ΔΕΗ Μεγαλόπολης
 2. Λήψη νέας απόφασης για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Λιμένος Κορίνθου (Master Plan) και τον καθορισμό  νέων ορίων της Χερσαίας Ζώνης
 3. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη διετία 2013-2014.
 4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
 5. Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού
 6. Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 7. Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
 8. Αναπροσαρμογή ή μη τελών –δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείου
 9. Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής για τις δημοτικές ενότητες Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας
 10. Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης στην δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου
 11. Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης
 12. Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας
 13. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της  Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης-  Αποχέτευσης Κορινθίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για τη διετία 2013-2014.
 14. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Δημοτική Ανώνυμη εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ) για τη διετία 2013-2014.
 15. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014.
 16. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014.
 17. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014.
 18. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής  Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014.
 19. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Δημοτικού  Λιμενικού Κορινθίων για τη διετία 2013-2014
 20. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 21. Αίτημα Αφων Δόσχορη κ.λ.π. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα Κορίνθου στα Ο.Τ. 787-786-785.
 22. Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων
 23. Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη εγκριθέντος προσωπικού προς υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» 
 24. Σύμπραξη του Δήμου με την Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , κωδ. πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 25. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 164/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου περί οριστικού προσδιορισμού τιμής μονάδας απαλλοτριωμένης έκτασης Ιωάννη Μπίζτα στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου
 26. Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € (Π.Δ. 229/99)
 27. Ορισμός τριών (3) δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ.
 28. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,42€ (Π.Δ. 229/99)
 29. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών αξίας μικρότερης των  2.934,70 €
 30. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την  επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή  ( άρθρ. 186 Ν. 3463/2006)
 31. Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων , ενός (1) δημότη με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 32. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1)  αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών.
 33. Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών και Ιερέων
 34. Καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα.
 35. Καθορισμός εργασίας προσωπικού μέχρι και το Σάββατο.
 36. Παράταση ή μη δήλωσης παλαιών οικογενειακών τάφων σε όλα τα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου
 37. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
 38. Αίτημα Κων/νου Παπαϊωάννου για διαγραφή οφειλών παρελθόντων ετών στη Δ.Ε. Άσσου- Λεχαίου
 39. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Νεκροταφείων.
 40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών και τσιμεντόστρωση στο νεκροταφειακό χώρο του Τ.Δ. Σολωμού»
 41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατεδαφίσεις επικειμένων σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας»
 42. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων (σύμφωνα με την αρ. 2/96117/0026/20-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.)
 43. Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λπ. και έκδοση επιταγών του Δήμου


Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

       
Ένας νέος "άθλος" αναμένει τους δημοτικούς συμβούλους σήμερα όπου πρέπει να συζητηθούν πολλά και σημαντικά θέματα όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου,  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την επόμενη διετία, οι αναπροσαρμογές ή μη τελών, οι διορισμοί μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών του Δήμου. Υπό κανονικές συνθήκες τα θέματα του Δ.Σ θα απαιτούσαν ολόκληρες ημέρες συζήτησης για τη λήψη αποφάσεων.
Φαίνεται όμως πως στην Κόρινθο αυτό έχει λυθεί με τη συσσώρευση θεμάτων σε ένα μόνο δημοτικό συμβούλιο!Δεν υπάρχουν σχόλια: