Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 12 Ιανουαρίου 2011

                                                        
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 12-01-2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.- Διόρθωση 229/10 Α.Δ.Σ. περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία Χρήστου Βενετσάνου Ο.Τ. 704 σχεδίου Μπαθαρίστρας

2.- Αίτημα Σωτηρίου Παπαδιώτη και Μαρίνας Μπακαλού για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της Ο.Τ. 758 σχεδίου Μπαθαρίστρα

3.- Έγκριση πίστωσης για την τελετή παράδοσης σε χρήση του Κονδύλειου Νηπιαγωγείου Αρχαίας Κορίνθου και τιμητική διάκριση των δωρητών Γεωργίου και Αικατερίνης Κονδύλη.

4.- Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών προς τιμή των ιερέων και των εκπαιδευτικών.

5.- Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας , για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών


6.- Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών αναγκών

7.- Καθορισμός ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας

8.- Έγκριση πρακτικών επιτροπής συμβιβασμού φορολογικών διαφορών

9.- Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίου

10.- Έγκριση πρακτικού καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας

11.- Μείωση βεβαιωθέντος ποσού από τέλος 5% έτους 2006 της επιχείρησης Μεζίνη Θεοφάνη και Σια Ε.Ε. λόγω μερικής λειτουργίας της Επιχείρησης στη Σάμο.

12.- Μεταφορά υπολοίπων καταθετικών λογαριασμών των πρώην Δήμων Άσσου-Λεχαίου,Σαρωνικού,Τενέας και Σολυγείας σε νέο λογαριασμό όψεως

13.- Ορισμός τριών (3) Δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών.


14.-Ορισμός τριών (3) Δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ

15.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € (Π.Δ. 229/99)

16.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,42€ (Π.Δ. 229/99)

17.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών αξίας μικρότερης των 2.934,70 €

18.-Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ( άρθρ. 186 Ν. 3463/2006)

19.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων , ενός (1) δημότη με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

20.-Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας.

21.-Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής (αποτελούμενη από δημοτικούς υπαλλήλους) εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον τεχνικός συντήρησης, επισκευής και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων.

22.- Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών.

23.- Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ακαταλληλότητας αυτ/των μετατροπή αυτών αλλαγής κινητήρων , απόσυρσης οχημάτων κ.λ.π.

24.- Εξουσιοδοτήσεις των υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λπ.»

25.-Εξουσιοδότηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λπ.

26.- Εξουσιοδότηση υπογραφών για την έκδοση επιταγών Τραπέζης


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το αριθμ. 21 θέμα εισάγεται παρανόμως στο Δημοτικό Συμβούλιο! Ο ορισμός των μελών της επιτροπής συντήρησης - επισκευής και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων των ΟΤΑ δεν ειναι αρμοδιότητα του Δ.Σ.!
Γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 2396/1953 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 4993/745/24.1975 απόφαση του ιδίου Υπουργού, τα μέλη της δε ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη, αρμοδιότητα που είχε μεταβιβασθεί και ασκούσε μέχρι 31/12/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο ΟΤΑ. Με τον Καλλικράτη όλες οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μεταβιβάστηκαν στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επομένως η όποια σχετική απόφαση του Δ.Σ. είναι άκυρη...
(Σχετική είναι η απόφαση 34/16/29.4.2009 της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ακύρωσης της 13/2/13.1.2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων...)
Κατά συνέπεια όλες οι διενεργηθείσες δαπάνες επισκευής-συντήρησης οχημάτων, βάσει γνωμοδοτήσεων μη νομίμως ορισθείσας Επιτροπής είναι παράνομες και πιθανόν καταλογιστέες...
Μετά τιμής
Θοδωρής Ασημακόπουλος
Μόνιμος υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων