Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Για την Επιτροπή Απογραφής άλλη μια φοράΈληξε σήμερα και τυπικά η προθεσμία για την υποβολή της Έκθεσης Απογραφής στο δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου χωρίς βέβαια να υποβληθεί η σχετική Έκθεση. Γνωρίζουμε ότι, για λόγους που έχουμε εξηγήσει στις σχετικές αναρτήσεις μας στις 9/1/2011 ΕΔΩ και 23/1/2011 ΕΔΩ, αυτό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο αφενός γιατί δεν έγινε έγκαιρα η συγκρότηση της σχετικής επιτροπής και αφετέρου γιατί δεν υπήρξε κατάλληλη προετοιμασία γι’ αυτό τον σκοπό.

Σήμερα όμως θέλουμε να θέσουμε δυο ζητήματα. Πρώτον, ένα ζήτημα δεοντολογίας και δημοκρατικής ευαισθησίας που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει την Επιτροπή και δεύτερον, τις συνέπειες που έχει η καθυστέρηση τόσο για τα θέματα διαφάνειας όσο και για τα θέματα που αφορούν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού.

Σχετικά με το πρώτο επισημαίνουμε ότι με απόφαση του δημάρχου Κορινθίων ως μέλη της Επιτροπής έχουν οριστεί οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας Χ. Καμπούρης και Χ. Χασικίδης και ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σ. Τόγιας καθώς επίσης και δέκα υπάλληλοι, στελέχη των υπηρεσιών των συνενούμενων δήμων.

Το ερώτημα πολιτικής δεοντολογίας είναι αν είναι πολιτικά ορθό οι πρώην δήμαρχοι των δήμων Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού και Τενέας να αποτελούν μέλη της Επιτροπής που θα έχει την ευθύνη «...της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων... (άρθρο 1 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87 Α') των πρώην δήμων τους; Δηλαδή να είναι και απογραφείς και απογραφόμενοι;

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην καθυστέρηση της διαδικασίας απογραφής, την αδιαφάνεια για τις επιμέρους φάσεις απογραφής και τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο νόμος προβλέπει το έργο της Επιτροπής σε τέσσερις φάσεις:• Μέχρι την 3-1-2011 την σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ των ταμειακών υπηρεσιών των συνενούμενων δήμων,

• μέχρι την 10-1-2011 την ολοκλήρωση συγκεκριμένου μέρους της απογραφής,

• μέχρι την 31-1-2011 την ολοκλήρωση της απογραφής και αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού και

• μέχρι την 28-2-2011 την ολοκλήρωση της απογραφής και την παράδοση αντίγραφου της Έκθεσης Απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.Μέχρι σήμερα κανένα θεσμικό όργανο του Δήμου δεν είναι στοιχειωδώς ενημερωμένο για την πρόοδο του έργου της Επιτροπής Απογραφής και των παραπάνω φάσεων. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συζητά ζητήματα ήσσονος σημασίας ενώ ο ρόλος της είναι, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Καλλικράτη, ιδιαίτερα σημαντικός. Πάνω απ’ όλα «...είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου και, μεταξύ άλλων:

• συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

• ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού

• αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού

• μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο

• εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών

• εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου».Είναι προφανές ότι με αυτή την συμπεριφορά της δημοτικής αρχής υποβαθμίζεται ο ρόλος της Οικονομικής Επιτροπής, ότι η σύνταξη του Προϋπολογισμού θα γίνει βεβιασμένα, ότι τα μέλη της Επιτροπής θα κληθούν να ασκήσουν τις θεσμικές τους αρμοδιότητές τους σε καθεστώς αδιαφάνειας, ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα γίνουν εύκολα κοινωνοί της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του νέου Δήμου και ότι σε ένα οικονομικό περιβάλλον περικοπών και λιτότητας, δεν θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση για το ουσιαστικό περιεχόμενο του Προϋπολογισμού, για τις προτεραιότητές του και τις κατευθύνσεις του. Δεν θα γίνει μια ειλικρινής συζήτηση για την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου και την πολιτική διαχείριση και στόχευση του Προϋπολογισμού.

Μια αδιαφανής, επιφανειακή και βεβιασμένη συζήτηση για τα οικονομικά του Δήμου και την σύνταξη του Προϋπολογισμού μόνο κακό θα κάνει στο μέλλον του Δήμου. Έχουμε έγκαιρα μιλήσει  για την ανάγκη διαφάνειας στην λειτουργία όλων των θεσμικών οργάνων του Δήμου.
Η διαφάνεια εξασφαλίζεται με την ενημέρωση και την συμμετοχή. Και στα δυο η δημοτική αρχή υπολείπεται των αρχών για μια ανοιχτή, συμμετοχική αυτοδιοίκηση.Δεν υπάρχουν σχόλια: